Jakie dane powinna zawierać pieczątka lekarska?

Jakie dane powinna zawierać pieczątka lekarska?

Wygląd imiennych pieczątek lekarskich reguluje Uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r.

 1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
 2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:
  • tytuł i stopień naukowy,
  • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  • numer telefonu, (numeru telefonu wymagają apteki)
  • adres.