Co powinna zawierać pieczątka lekarza weterynarii?

Prawidłowa pieczątka lekarza weterynarii powinna spełniać wymogi określone w art. 10 pkt 1 ustawy O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. ( Dz.U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995 r. Nr 120 poz.576). Informacje na temat jednolitego wzoru pieczątki lekarza weterynarii można znaleźć również w Uchwale Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r.

Pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

 1. Tekst poziomy:
  1. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
  2. LEKARZ WETERYNARII - pisane wersalikami, bez skrótów,
  3. ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn . zm.),
  4. miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/ fax, miejsce wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego zamieszkania, bądź też oba te adresy i telefony, według wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu (tel/fax) z lekarzem weterynarii.
 2. Tekst pionowy
  Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.