Co powinna zawierać pieczątka nagłówkowa na recepcie?

Zawartość nagłówka recepty lekarskiej opisuje § 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2007 nr 97 poz. 646)

 1. Jeżeli receptę wystawia lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:
  1. nazwę zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej;
  2. adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania — adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej zgodny z § 4 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260 z późn. zm.)
  3. numer telefonu upoważnionego podmiotu;
  4. identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.
 2. Jeżeli recepta jest wystawiana w warunkach innych niż określone w ust. 1, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:
  1. imię i nazwisko osoby, która zawarła z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne;
  2. adres i numer telefonu tej osoby;
  3. dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w tej umowie, na który składają się:
   1. dwie pierwsze cyfry o wartości ?98?,
   2. dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne, (dla śląskiego oddziału NFZ są to cyfry „12”)
   3. pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez Fundusz.

Dane te mogą zostać naniesione na pomocą pieczątki lub nadruku (§ 3 ust. 7).

W naszej firmie można zamówić recepty z kodem paskowym według zaświadczenia NFZ